ให้ผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ได้ลำดับที่ 1 – 12 ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ หากไม่ไป  ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์