ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ คัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สอบคัดเลือกในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง ชั้น 6 อาคารเพชบุระ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานตัว เวลา 06.30 – 07.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ