ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลสุขภาพพระสงฆ์ดำเนินงานโครงการ “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์” ปี ๒๕๖๒

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

บันทึกข้อมูลพระของ รพ/รพ.สต.

บันทึกข้อมูลพระของ สำนักพุทธและคณะสงฆ์

เกณฑ์การประเมินวัดส่งเสริมสุขภาพ