ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. – 09.00 น.

ประกาศรายชื่อขึ้นบัญชีเข้ารับราชการตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เอกสารประกอบการทำแฟ้มประวัติ