ผลการดำเนินงาน ปี 2561 และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2562

ผลการดำเนินงาน ปี 2561 และแนวทางการดำเนินงาน ปี 2562

 

1. ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2561 และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

2. แผนปฎิบัติราชการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2562

3. การควบคุม กำกับ ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562

คู่มือแนวทางการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี 2562

คู่มือแนวทางการพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว ปี 2562

 

ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือ