ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง

นักวิชาการสาธารณสุข(ด้านบริการทางวิชาการ) ระดับเชี่ยวชาญ

ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการสรรหา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสุขสำราญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาข้าราชการ1