ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

ระหว่างวันที่ 14 – 20 สิงหาคม 2561 ในเวลาราชการ

ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารเพชบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัคร

เอกสารประกอบการสมัคร

รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน)

รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2561 ถึงวันที่ 7 มิ.ย.2561 ดังเอกสารแนบท้ายนี้ เอกสารแนบท้ายรับสมัคร(ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน)

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 มีนาคม พ.ศ.2561

  1. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์  จำนวน 2 อัตรา
  2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา       ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 19-23 มี.ค.61)