ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ให้ผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ได้ลำดับที่ 1 – 12 ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ หากไม่ไป  ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ คัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ คัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สอบคัดเลือกในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง ชั้น 6 อาคารเพชบุระ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานตัว เวลา 06.30 – 07.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 12 อัตรา

ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารเพชบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระหว่างวันที่ 10 -14 มิถุนายน 2562 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ