ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 19 – 23 มีนาคม พ.ศ.2561

  1. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์  จำนวน 2 อัตรา
  2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
  3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา       ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 3 ตำแหน่ง (ตั้งแต่ 19-23 มี.ค.61)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรักษาราชการแทนตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นวก.สาธารณสุข)ชำนาญการพิเศษ สสอ.ศรีเทพ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อรักษาราชการแทนตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก 4 ราย

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

ข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โครงการสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program)

กระทรวงสาธารณสุข ส่งหนังสือสำเนาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กระทรวงสาธารณสุขกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) โครงการสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน (Happy Money Program)เพื่อใช้เป็นเอกสารสำคัญประกอบการดำเนินการโครงการ รายละเอียดดังนี้

หนังสือสำเนาบันทึกข้อตกลงHMP