ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ในวันที่ 19 ถึง 30 กค.2562

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ) ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.เพชรบูรณ์

ประกาศรับสมัครเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.เพชรบูรณ์

หนังสือส่งประกาศรับสมัครเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.เพชรบูรณ์1

หนังสือส่งประกาศรับสมัครเพื่อเลื่อนระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัด สสจ.เพชรบูรณ์2

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขึ้นบัญชีผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ให้ผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ได้ลำดับที่ 1 – 12 ไปรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 – 09.00 น. ณ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ หากไม่ไป  ตามกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ คัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อ วัน เวลา และสถานที่สอบ คัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สอบคัดเลือกในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง ชั้น 6 อาคารเพชบุระ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานตัว เวลา 06.30 – 07.00 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ