เอกสารการประชุมการจัดทำแผนระดับเขต เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2562

เอกสารการประชุมการจัดทำแผนระดับเขต เขตสุขภาพที่ 2 ปี 2562

19-20 กันยายน 2561 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

QR CODE

42099801_506300699837285_2059011161403162624_n

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรักษาราชการแทนตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรักษาราชการแทนตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการพิเศษ  ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 21 กันยายน 2561

ประกาศรับสมัครตำแหน่งรักษาการตำแหน่งสสอ.หล่มเก่า(คัดสำเนา)

หนังสือส่งประกาศรับสมัครตำแหน่งรักษาการตำแหน่ง สสอ.

แบบใบสมัคร รก.สสอ. กย.61(ปรับปรุงใหม่)

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับ ที่ 1 – 66 มารายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุข้าราชการ

ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 08.30 – 09.00 น.

ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง ชั้น 6 อาคารเพชรบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เตรียมเอกสารประกอบการทำแฟ้มประวัติข้าราชการ ดังนี้

เอกสารประกอบการบรรจุเข้ารับราชการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2561

รายงานตัว เวลา 08.00 น. – 08.30 น. ณ ห้องประชุมพ่อขุนผาเมือง ชั้น 6 อาคารเพชรบุระ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบรรจุ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ