รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(นวก.สาธารณสุขชำนาญการ) และนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เอกสารแนบท้ายรับสมัครคัดเลือกผอ.รพ.สต.แลนักจัดการงานทั่วไป

ประกาศรับสมัคร คัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดเพชรบูรณ์

โดย ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อสุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์

ระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

 

Download เอกสาร

 

 

 

 

 

รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน)

รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตตำบล(เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.2561 ถึงวันที่ 7 มิ.ย.2561 ดังเอกสารแนบท้ายนี้ เอกสารแนบท้ายรับสมัคร(ผอ.รพ.สต.(จพ.สาธารณสุขชำนาญงาน)

ประกาศรายชื่อ อสม. ปฏิบัติงานในหมู่บ้าน/ชุมชน

ประกาศรายชื่อ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปฏิบัติงานในหมู่บ้าน/ชุมชน

 

ดาวน์โหลด